Mixer portal | Archive | Oktobar

Home » 2012 » Oktobar

Aforističar: Ekrem Macić – ”AMEBE NAS DIJELE”

\ \ \

Aforističar: Ekrem Macić – ”AMEBE NAS DIJELE”

Ekrem Ma­cić spa­da u naj­u­spe­šni­je bo­san­sko­her­ce­go­vač­ke pi­sce afo­ri­za­ma. O to­me sve­do­či kva­li­tet nje­go­vih pret­hod­nih knji­ga, zna­čaj­na za­stu­plje­nost u an­to­lo­gi­ji afo­ri­za­ma Bo­sne i He­r­ce­go­vi­ne Pro­te­sti mo­žda­ne ma­se, kao i či­nje­ni­ca da je vred­nost nje­go­ve afo­ri­sti­ke uočio i is­tra­ži­vač sa­vre­me­nog afo­ri­zma u sve­tu, Fa­bri­zio Ca­ra­magna iz Ita­li­je, i uvr­stio ga u iz­bor auto­ra iz Bo­sne i He­r­ce­go­vi­ne. […]

INTERVJU: Pjesnikinja, Ana Marija Grbić – ”Da, ali nemoj se plašiti”

\

INTERVJU: Pjesnikinja, Ana Marija Grbić – ”Da, ali nemoj se plašiti”

    Ana Marija Grbić, rođena 04. 10. 1987. godine u Beogradu. Apsolvent srpske i svjetske književnosti. Bavi se pisanjem poezije, lirske proze i drame. Objavljivala poeziju i kratke priče u književnim časopsima u zemlji i regionu kao i na poljskim književnim portalima. Dobila nagradu Univerziteta u Beogradu 2006. godine za dramski doprinos. Bila je […]

Mixer predstavlja: Grujo Lero – aforističar

Mixer predstavlja: Grujo Lero – aforističar

Grujo Lero     Sa Grujom Lerom, spisateljem i satitičarom iz Bijeljine razgovarali smo: O životu: Kad je život u pitanju – smrt je u odgovoru.   O ljudima: Kad je sišao na niske grane – majmun je postao čovjek.  O ženama: Žena je najveći poliglota: jedna glava – 1000 jezika.    O seksu: Imao […]

SEX & VILIDŽ

SEX & VILIDŽ

Možda niste gledali, ali sigurno ste čuli za seriju „Sex i grad“ (nemojte da se pravite sad tu nešto pametni – jeste, čuli ste i tačka). Serija je nastala na osnovu kolumne dokone njujorške novinarke koja je hodala po ekskluzivnim partijanama i jebavala se s kim je stigla. Samo ime joj to govori. Ali je […]

Dođu tako vremena!

\

Dođu tako vremena!

  Dođu, tako, vremena, kada pamet zašuti, budala progovori, fukara se obogati – A MAJMUN PROPUŠI! (vidi sliku)           Aforizam je kao dobar ili loš boxer. Ili te nakautira odmah, ili te izmrcvari!         Ljudi se žene da bi na miru mogli da razmišljaju o drugim ženama!   […]