Mixer portal | Archive | Oktobar

Home » 2012 » Oktobar

Aforističar: Ekrem Macić – ”AMEBE NAS DIJELE”

\ \ \

Aforističar: Ekrem Macić – ”AMEBE NAS DIJELE”

Ekrem Ma­cić spa­da u naj­u­spe­šni­je bo­san­sko­her­ce­go­vač­ke pi­sce afo­ri­za­ma. O to­me sve­do­či kva­li­tet nje­go­vih pret­hod­nih knji­ga, zna­čaj­na za­stu­plje­nost u an­to­lo­gi­ji afo­ri­za­ma Bo­sne i He­r­ce­go­vi­ne Pro­te­sti mo­žda­ne ma­se, kao i či­nje­ni­ca da je vred­nost nje­go­ve afo­ri­sti­ke uočio i is­tra­ži­vač sa­vre­me­nog afo­ri­zma u sve­tu, Fa­bri­zio Ca­ra­magna iz Ita­li­je, i uvr­stio ga u iz­bor auto­ra iz Bo­sne i He­r­ce­go­vi­ne. […]

INTERVJU: Pjesnikinja, Ana Marija Grbić – ”Da, ali nemoj se plašiti”

\

INTERVJU: Pjesnikinja, Ana Marija Grbić – ”Da, ali nemoj se plašiti”

    Ana Marija Grbić, rođena 04. 10. 1987. godine u Beogradu. Apsolvent srpske i svjetske književnosti. Bavi se pisanjem poezije, lirske proze i drame. Objavljivala poeziju i kratke priče u književnim časopsima u zemlji i regionu kao i na poljskim književnim portalima. Dobila nagradu Univerziteta u Beogradu 2006. godine za dramski doprinos. Bila je […]

KO TO TAMO PIŠE?

\

KO TO TAMO PIŠE?

      Mozak zna da ‘zavergla’ od gluposti koje se danas mogu naći po dnevnim listovima i kojekakvim magazinima. Ne mogu da shvatim kako je moguće da postoje ljudi koji izmišljaju te silne glupave tekstove smišljajući za njih još idiotskije naslove. Da li zbog sramežljivosti autora, što pokazuje da ljudskost u njima ipak postoji, […]

Mixer predstavlja: Grujo Lero – aforističar

Mixer predstavlja: Grujo Lero – aforističar

Grujo Lero     Sa Grujom Lerom, spisateljem i satitičarom iz Bijeljine razgovarali smo: O životu: Kad je život u pitanju – smrt je u odgovoru.   O ljudima: Kad je sišao na niske grane – majmun je postao čovjek.  O ženama: Žena je najveći poliglota: jedna glava – 1000 jezika.    O seksu: Imao […]

SEX & VILIDŽ

SEX & VILIDŽ

Možda niste gledali, ali sigurno ste čuli za seriju „Sex i grad“ (nemojte da se pravite sad tu nešto pametni – jeste, čuli ste i tačka). Serija je nastala na osnovu kolumne dokone njujorške novinarke koja je hodala po ekskluzivnim partijanama i jebavala se s kim je stigla. Samo ime joj to govori. Ali je […]

Pjesma o volonterima

\

Pjesma o volonterima

          VOLONTER   Cijeli život je volonter sa dangubom se vječno smara tuđih ideja promoter uvijek švorc i bez para Nema dana radnog staža sve bi dao da se skrasi život njegov je blamaža izgubljen u truloj masi Malo jede, mnogo spava rentabilno troši sate sad ga malo boli glava al […]

Dođu tako vremena!

\

Dođu tako vremena!

  Dođu, tako, vremena, kada pamet zašuti, budala progovori, fukara se obogati – A MAJMUN PROPUŠI! (vidi sliku)           Aforizam je kao dobar ili loš boxer. Ili te nakautira odmah, ili te izmrcvari!         Ljudi se žene da bi na miru mogli da razmišljaju o drugim ženama!   […]